کارگاه خصوصی آموزشی فن بیان به صورت فشرده سه جلسه ای همراه با کارگاه عملی خمینی شهر مدرِّس: حجه الاسلام مرادی

کارگاه خصوصی آموزشی فن بیان

به صورت فشرده
سه جلسه ای

همراه با کارگاه عملی

خمینی شهر

مدرِّس: حجه الاسلام مرادی