جلسه هفتگی شورای موسسه با حضور مدیریت و معاونین موسسه

جلسه هفتگی شورای موسسه
با حضور مدیریت و معاونین موسسه