🇮🇷اولین جلسه معاونت اعزام و کادر محترم موضوعات ✅ساماندهی و تبیین اصول و ضوابط اعزام مبلغ به جهت اقامه نماز و جلسه ی سخنرانی ✅فرایند جذب، گزینش . بکارگیری، ارزیابی و سطح بندی مبلغین ✅فرایند تشکیل سامانه ی روزمه تبلیغی مبلغین امیربیانی در سطوح مختلف تبلیغی ✅و …  

🇮🇷اولین جلسه معاونت اعزام و کادر محترم

موضوعات
✅ساماندهی و تبیین اصول و ضوابط اعزام مبلغ به جهت اقامه نماز و جلسه ی سخنرانی

✅فرایند جذب، گزینش . بکارگیری، ارزیابی و سطح بندی مبلغین

✅فرایند تشکیل سامانه ی روزمه تبلیغی مبلغین امیربیانی در سطوح مختلف تبلیغی

✅و …